Danefæ

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

silverskat nm
Vikingetid - Arabiske Dirhems - Nationalmuseet. Foto: Niels Bødker Thomsen

Danefæ (fra oldnordisk dvs. død mands eller herreløst gods) er genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, og som er fremstillet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi. Sådanne genstande tilhører staten og skal afleveres til Nationalmuseet.

Bestemmelserne om danefæ kan følges tilbage til de middelalderlige landskabslove, f.eks. Jyske Lov, 1241, der bestemmer at hvad ingen ejer, det ejer kongen. Finder nogen mand guld eller sølv i høje eller efter plov eller på nogen anden måde, da skal kongen have det. Den første 'moderne' rigslov, Christian V's Danske Lov, 1683 har nogenlunde samme bestemmelse i 5. bog, 9. kapitel, artikel 3.

I de følgende hundrede år udvides bestemmelserne til også at gælde andre genstande end ædelmetal, og i en kongelig forordning af 1737 og en såkaldt Placat (cirkulære) af 7. august 1752 indskærpes igen at: Guld, sølv, metal og anden skat, som findes enten forborget (dvs. skjult) i jord, mark eller hus eller andetsteds, og som ingen kender sig ved, det kaldes Danefæ, og hører kongen alene til og ingen anden. Særlig interessant er beslutningen om at honorere finderen: Hvo, som måtte finde gamle mønter og andet, som formeldelst det ælde og særdeles beskaffenhed af nogen rarhed (dvs. sjældenhed) kan anses, skal imod at samme til Vores rentekammer behørigen indsendes, derfor af Vores kasse nyde, efter dets værd fuldkommen betaling....

På dette tidspunkt ændres Danefæ-begrebet altså til også at gælde 'rare' sager generelt, altså fund med historisk værdi, ligesom finderen for sin ulejlighed kan forvente belønning, og i modsat tilfælde forvente straf, hvis fundet ikke indleveres, eller behandles utilbørligt (f.eks. ødelægges ).

Da Kunstkammeret blev nedlagt i begyndelsen af 1800-tallet, overgik samlingerne, der jo oprindelig havde været kongens ejendom, til staten. 1807 blev Den Kongelige Kommission til Oldsagers Opbevaring nedsat, hvilket var begyndelsen på Nationalmuseet. Danefæ-bestemmelserne er siden, stort set uændret, blevet varetaget af denne institution.

Det er Nationalmuseets direktør, Rigsantikvaren, der på vegne af samfundet og kongemagten håndhæver bestemmelserne.

Ved revision af naturfredningsloven i 1969, blev der i kapitel 7 tilføjet følgende bestemmelse: Findes der under et jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til rigsantikvaren, og de fundne genstande skal efter anmodning afleveres til samme.

Erik Ejegod - Kirke VærløseErik Ejegod - Kirke Værløse - Foto: Niels Bødker Thomsen

Klassificering af danefæ.

Danefæ omfatter tre grupper eller klasser:
  1. Eksklusivt danefæ. Fund af guld og sølv, og fund hvor disse indgår. Ligeledes forarbejdet rav, elfenben og ædle stene, mønter af enhver art og hvilket som helst materiale.
  2. Fund af anden slags metal, kobber, tin, bronze, jern m.v. Desuden glas. Det er afhængigt at karakter og omstændigheder, om fund af denne klasse, ubetinget er danefæ.
  3. Fund af organisk materiale såsom ben, tak, træ, skind etc. eller uorganiske som flint, sten, ler m.v.

Hertil er indenfor de senere år blevet tilføjet bestemmelser om Danekræ, der dækker over zoologiske og naturhistoriske sjældenheder.


Hvad er Danefæ?

 Materiale

 Danefæ

 Ikke Danefæ

Guld

Alt

Sølv

Alt

Mønter

Møntskatte ældre end ca. 100 år. Enkeltfundne mønter

Danske og Norske småmønter efter 1536

Bronze

Alle genstande fra oldtid, middelalder og Renæssance

Ubestemmelige og udaterbare sager

Tin, bly, kobber

Alle genstande fra oldtid, middelalder og renæssance

Ubestemmelige og udaterbare sager

Jern

Alle genstande fra oldtid, middelalder og renæssance

Ubestemmelige og udaterbare sager

Rav

Alle genstande fra oldtid, middelalder og renæssance

Uforbejdede stykker

Glas

Alle genstande fra oldtid, middelalder og renæssance

Ubestemmelige og udaterbare sager

Ben og tak

Sjældne oldsagstyper. alle stykker med runer, inskription eller dekoration

Almindelige oldsagstyper og uforarbejdede stykker

Sten

Perler, gemmer, indlægninger mm af hel- og halvædelsten. Sjældne oldsagstyper af bjergart. Alle stykker med runer, inskription eller dekoration

Almindelige oldsagstyper af bjergart

Flint

Sjældne eller særligt smukt forarbejdede oldsagstyper samt depotfund

Almindelige oldsagstyper

Keramik

Sjældne eller usædvanligt velbevarede stykker

Skår af almindelig keramik

Organisk materiale (læder, træ, uld, horn mm)

Genstande af særlig kulturhistorisk interesse

Ubestemmelige og uforarbejdede stykker


Tabellen er udarbejdet efter Peter Vang Petersens artikel i:   Detektorfund – hvad skal vi med dem?

Vi samarbejder med